Psicologia

Infantil · Familiar · Escolar

Psicologia

Servei de psicologia i pedagogia especialitzat en altes capacitats intel·lectuals.

Valoració diagnòstica, assessorament familiar, orientació educativa, intervenció terapèutica individual i familiar...

Els alumnes amb altes capacitats no tenen perquè presentar més ni menys problemes que els seus companys, si reben l’atenció i el suport adequat. Algunes de les característiques relacionades amb el seu perfil (hipersensibilitat, percepció de diferència social, qüestionament de les normes establertes, dificultat de gestió emocional, ferm sentiment de justícia, maduresa, diferència d’interessos, poc hàbit d’esforç, baixa tolerància a la frustració...) poden requerir un acompanyament per tal de no interferir en el seu present ni en el seu futur.

Detecció: Valoració diagnòstica d’altes capacitats intel·lectuals

Entendre el perfil global (intel·lectual, creatiu, de personalitat, emocional i adaptatiu) i el seu context ens permet comprendre qui és, quines són les seves capacitats, dificultats i necessitats. Així, podrem intervenir no només per desenvolupar el seu potencial sinó sobretot per tal d’evitar que es trobi amb limitacions. Més informació

Orientació i intervenció familiar:

L’educació dels fills ja comporta per si mateixa una gran quantitat de dubtes i inquietuds, però quan es tracta de nens i nenes amb altes capacitats intel·lectuals hi ha aspectes que solen ser motiu de preocupació de moltes famílies: Què són les altes capacitats intel·lectuals? Quin paper convé que tingui la família en la gestió d'aquestes capacitats? Què li hauria d'oferir l'escola? Ha de conèixer ell/a el seu potencial intel·lectual? Com cal d'actuar davant de la gran sensibilitat, rigidesa cognitiva, baixa tolerància a la frustració o escàs hàbit d'esforç que sovint presenten?

Orientació i intervenció personal:

Per generar canvis, de vegades no n’hi ha prou amb proporcionar oportunitats noves. El suport psicològic individual permet crear un entorn de confiança i comptar amb una perspectiva externa per entendre millor les pròpies dificultats i potencialitats i participar en la creació de noves modalitats de pensament i noves estratègies de conducta.

Suport social: Habilitats socials, relació interpersonal

Grup de dinàmiques grupals i habilitats socials

Suport emocional: Expressió assertiva, gestió emocional (ansietat, ràbia, tristesa, pors i preocupacions...), autoestima, dificultats conductuals i de control d’impulsos

Suport acadèmic: Hàbits i tècniques d’estudi, motivació escolar, rendiment acadèmic

Entrenament de les dificultats de lectura amb el Mètode Glifing.

Orientació i intervenció educativa:

Els alumnes amb altes capacitats suposen reptes importants per les escoles que no sempre disposen de la formació o els recursos necessaris per atendre aquests alumnes.

La coordinació amb els centres educatius els permetrà conèixer com són i quines modalitats educatives es poden implementar en cada cas, concretant un pla i un seguiment psicopedagògic i educatiu coherent i amb garanties de continuïtat.

Col·laboracions externes

Col·laborem amb escoles, grups de treball professionals i associacions implicades en l’atenció a les altes capacitats per crear espais de trobada i xarxa de recursos per al suport psicològic i educatiu a nens, joves i adults amb altes capacitats.

Taller Flexible

Els Tallers Flexibles són activitats extraescolars amb un doble component: Lúdico-educatiu i Psicològic, i rep aquest nom perquè tant els continguts com la metodologia de treball són flexibles!

Els participants escullen les temàtiques que els interessa explorar i durant les sessions de taller (d'1,5h/setmanal) es consoliden projectes i activitats d’aprofundiment en els continguts a través d'activitats i dinàmiques que afavoreixen la cooperació grupal, el treball en equip, la comunicació entre iguals i el desenvolupament d'habilitats socials.

A aquells nens i nenes amb excessiva timidesa, inseguretat, impulsivitat, dificultats per fer amics, baixa autoestima o dificultats de control de la conducta sovint els resulta complicat poder interactuar socialment de forma positiva. Al Taller Flexible, creem un entorn de col·laboració, anàlisi i promoció d’estratègies socials que els ajuda a desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals i personals.

S'adreça a nens i nenes que tinguin ganes de divertir-se aprenent sobre temes variats i que puguin beneficiar-se d'un entorn amb estratègies de col·laboració i cooperació en petit grup.

Projecte Prisma

«No descobrim la bellesa d'un prisma fins que no l'il·luminem amb un raig de llum. El mateix succeeix amb els alumnes amb altes capacitats: no veurem mai el seu potencial si no li oferim l'atenció adequada».

Per oferir una intervenció educativa adequada als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals és imprescindible la sensibilitat i la col·laboració de tot el centre educatiu. Per això, des del Centre Kepler hem creat el Projecte PRISMA d’atenció a les Altes Capacitats en l’entorn escolar en què es planteja una col·laboració transversal i multidisciplinar amb el centre educatiu a través de 6 eixos:

P: Presentació

Formació, informació i sensibilització sobre els alumnes altes capacitats intel·lectuals a través de xerrades o trobades amb l’equip docent, psicopedagògic i amb les famílies sobre temes específics relacionats amb la intervenció amb alumnes d’altes capacitats i les seves famílies (temàtiques a convenir amb el centre educatiu).

R: Reconeixement

Assessorament, orientació i supervisió de les mesures d’identificació primerenca (screening) que es duen a terme des de l’escola, per a la posterior derivació per valoració psicopedagògica complerta.

I: Intervenció educativa

Coordinació per a l’elaboració i aplicació de mesures d’enriquiment, ampliació i diversificació curricular i metodològica (dins de l’aula) i de tallers d’atenció als alumnes amb altes capacitats (espais fora de l’aula, durant o fora de l’horari lectiu, de treball en grups d’ampliació i diversificació curricular, no necessàriament exclusius per a alumnes d’altes capacitats).

S: Seguiment

Supervisió i suport continuat a les mesures educatives implementades dins de l’aula amb els alumnes ja identificats amb altes capacitats intel·lectuals. Atenció presencial a l’escola de forma periòdica i fixa i orientació conjunta amb tutors/orientadors i comunicació continuada durant tot el curs escolar per part de l’equip psicològic del Centre Kepler.

M: Multidisciplinarietat

Implicació del màxim volum de professionals en els processos d’identificació i d’intervenció educativa per a un abordatge integral dels alumnes Coordinació de les mesures educatives per tal d’assegurar una adequada comunicació entre equip docent, equip, psicopedagògic, família i alumne.

A: Avaluació

Revisió trimestral de l’impacte de les mesures del Projecte PRISMA amb la finalitat de reorientar els recursos en curs cap a la consecució dels objectius plantejats.