Altes Capacitats

Introducció · Què són? · Per què intervenir?

Introducció

Curiosos, sensibles, inquiets, ràpids en l'adquisició dels aprenentatges... i molt més!

Els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals mostren un estil i un ritme d’aprenentatge diferent al de la major part dels seus companys i també trets de personalitat i sensibilitat sovint característics. Per això, requereixen i mereixen una educació que tingui en compte les seves necessitats, ja que el seu potencial pot veure’s limitat o, fins i tot, tornar-se en contra seu si no reben l’atenció adequada.

Les queixes d'avorriment, la desmotivació, les respostes conductuals, les dificultats d'integració social o un descens en el rendiment acadèmic poden informar-nos que estem davant d'un alumne amb AC que reclama aprendre més, més ràpid o de forma diferent. Nens i nenes curiosos, inquiets i entusiastes per l’aprenentatge, poden observar-se dispersos, avorrits, acomodats, frustrats o amb baix rendiment acadèmic si no es posen en pràctica mesures d’intervenció educativa encaminades a cobrir aquells aspectes que precisament la seva capacitat els pot impedir desenvolupar: l’esforç, la perseverança, la constància, l’hàbit de treball, l’orgull o la tolerància a la frustració.

Saber identificar i intervenir amb els alumnes amb AC farà possible no només el desenvolupament del seu talent sinó també el seu benestar global, al sentir-se compresos, integrats i estimulats intel·lectualment.

Al Centre Kepler volem contribuir al desenvolupament de les seves habilitats, tant personals com intel·lectuals, acompanyant-los a ells i a les seves famílies en les següents àrees:

 • Avaluació de les altes capacitats: perfils globals: superdotació, talent acadèmic i perfils específics: talents intel·lectuals.
  Més informació

 • Orientació personal i familiar: Pautes i recomanacions pràctiques destinades a promoure canvis que afavoreixin el desenvolupament personal i educatiu.

 • Suport psicològic especialitzat en les dificultats més habituals dels alumnes amb AC: ansietat, habilitats socials, adaptació escolar, autoestima, motivació, orientació vocacional, tècniques d'estudi...

 • Intervenció acadèmica: Coordinació i assessorament escolar i elaboració de materials didàctics d'enriquiment i d'ampliació curricular. Projecte Prisma de col·laboració i suport a centres educatius per a l'atenció a les altes capacitats en l'entorn escolar. Més informació

Més informació: Diagnòstic d'AC al Centre Kepler

Què són?

Les altes capacitats suposen una forma d’aprendre diferent de la de la majoria: més ràpida i més complexa, amb més facilitat per adquirir nova informació i per manipular-la, relacionar-la i utilitzar-la.

Coexistent amb aquests trets, existeixen característiques de personalitat, emocionalitat i interacció social que, tot i no ser definitoris per si mateixos, permeten facilitar la detecció i orientar la intervenció:

 • Curiositat inusual per una gran varietat de temes
 • Desig per aprofundir en els coneixements
 • Gust per la lectura
 • Elevada capacitat de comprensió i raonament verbal, fluïdesa i vocabulari precís
 • Ampli coneixement general
 • Ràpid assoliment de conceptes nous i capacitat per relacionar-los
 • Interès per temes sovint associats amb edats superiors
 • Creativitat inusual, fantasia i imaginació
 • Autonomia i aprenentatge autodidàctic
 • Gran capacitat de memòria
 • Rigidesa i fermesa relacionada amb la justícia i la moralitat
 • Hipersensibilitat (intensitat emocional, baixa tolerància a la frustració)
 • Perfeccionisme i exigència amb sí mateix i amb els altres
 • Preferència per tasques innovadores i reptes

Dins del ventall d’altes capacitats es distingeixen diferents tipologies:

 • Superdotació: alumnes que destaquen per una elevada capacitat intel·lectual en totes les àrees, juntament amb una creativitat molt superior a la mitjana i, sovint, trets de personalitat com curiositat insaciable, facilitat d’adaptació, maduresa emocional i flexibilitat cognitiva.

 • Talents (simples o complexos): destaquen en una o diverses àrees del coneixement. Segons quantes i quines siguin aquestes àrees es pot distingir entre talents complexos o talents simples.

Conèixer aquestes tipologies aporta informació valuosa per orientar la intervenció amb cada persona. Cal tenir en compte que la tipologia d'altes capacitats serà més difícil de concretar en edats primerenques, quan la criatura encara es troba en ple procés de maduració cognitiva.

Per això hi ha autors que parlen de precocitat segons l’edat, però no hem d’oblidar mai que la intervenció educativa sempre és necessària (Llei 12/2009, de 10 de juliol*) sigui quin sigui el nom que li posem.

* Article 83:

Criteris d'organització dels centres per a atendre els alumnes amb altes capacitats
 1. El projecte educatiu de cada centre ha d’incloure els elements metodològics i organitzatius necessaris per a atendre els alumnes amb altes capacitats, amb programes específics de formació i flexibilitat en la durada de cada etapa educativa.
 2. L’Administració educativa ha d’establir, per mitjà dels serveis educatius, protocols per a la identificació de les altes capacitats i l’atenció metodològica adequada.
Enllaç a la Guia del Departament d'Ensenyament (2013)
Enllaç a la Guia del GTAC-COPC (2018)

Per què intervenir?

Encara avui en dia, són moltes les persones que creuen que els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals no necessiten cap intervenció específica, ja que ells sols ja assoleixen correctament el grau de competències acadèmiques i les habilitats personals que se'ls requereix. Es tendeix a creure que aquests nens i nenes ja tenen les eines necessàries per a desenvolupar el seu potencial per si mateixos i trobar l'èxit en el seu futur de forma autònoma.

En l'aposta per la igualtat, el sistema educatiu actual ha tendit a fer-se càrrec, gairebé de forma exclusiva, dels alumnes que no arriben al nivell establert, deixant al marge aquells que topen amb un sostre acadèmic, amb continguts curriculars repetitius i insuficients i un ritme d'aprenentatge massa lent per a ells.

D'altra banda, s'ofereix un reconeixement significatiu a aquells nens que excel·leixen en esports o en música, mentre que aquells amb gran habilitat per a les matemàtiques, la lògica o la literatura difícilment troben formes de donar cabuda als seus interessos i desenvolupar les seves capacitats.

Els alumnes superdotats i talentosos no són un grup homogeni a qui agradi treballar incansablement, amb una sòlida adaptació social i capaços de generar èxits acadèmics sense cap esforç.

Sovint, i no a causa de les seves capacitats sinó de la interacció amb el seu entorn, poden ser susceptibles de mostrar dificultats d'adaptació amb el grup d'iguals, baix rendiment o fracàs acadèmic degut a la desmotivació i l'avorriment a l'escola, pors i preocupacions recurrents, escassa tolerància al fracàs, baixa autoestima o ansietat causada per les altes expectatives que l'entorn o ell mateix s'imposa, manca d'hàbits d'estudi o dificultats per gestionar les respostes emocionals.

Així doncs, resulta justificat que, pel fet de tenir necessitats educatives diferents, els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals tinguin el dret de rebre una atenció personal i educativa individualitzada i especialitzada.

Avaluació

La valoració de capacitats intel·lectuals ens permet conèixer el ventall d'aptituds i competències d'una persona i ens informa sobre com gestiona aquesta capacitat en la seva vida diària. El seu objectiu és permetre'ns elaborar orientacions i mesures d'intervenció educativa, encaminades no només a potenciar les capacitats de l'alumne sinó també a identificar i compensar les possibles dificultats que puguin existir, procurant que gaudeixi de la comprensió i les oportunitats necessàries per desenvolupar-se en totes les facetes.

Per tal d'obtenir la màxima quantitat i varietat d'informació possible sobre l'alumne, valorem diverses àrees relacionades amb les seves habilitats i personalitat, així com amb l’expressió pràctica d’aquestes:

 • Desenvolupament verbal, motriu, social i emocional

 • Intel·ligència general

 • Aptituds cognitives específiques

 • Creativitat

 • Personalitat i adaptació personal, social, familiar i escolar

 • Motivacions i interessos personals

Utilitzem múltiples fonts d'informació i diferents metodologies com l'entrevista, els qüestionaris i els tests psicomètrics. Integrant les dades procedents de totes aquestes vies elaborarem un informe de diagnòstic psicopedagògic on es detallarà la valoració global i les orientacions personals, familiars i acadèmiques que se'n derivin. El procés d’avaluació consta d’aquestes etapes:

 1. Entrevista familiar i individual
 2. Sessions d'avaluació: intel·ligència general, aptituds cognitives, rendiment, estil de resposta, creativitat, personalitat, conducta i altres àrees potencialment rellevants (3-4 sessions de 45-60min)
 3. Entrevista telefònica amb el centre educatiu (opcional)
 4. Elaboració de l'informe
 5. Devolució dels resultats i orientacions

La tarifa total de l'avaluació diagnòstica és de 520€. L’import total cobreix tot el procés de valoració independentment del nombre de sessions emprades, que seran concretades amb el professional per tal de minimitzar factors que interfereixin, com el cansament.